Garantie voorwaarden Ergomaster Zit-Sta Tafelframes


In deze garantievoorwaarden wordt verstaan onder:

de Gebruiker: de producent van Ergomaster Zit-Sta onderstellen en bijbehorende accessoires;
de Contractant: De partij waarmee de Gebruiker handelt of een overeenkomst sluit, alsmede die partij aan wie de Gebruiker een offerte stuurt, zaken levert of waarvan de Gebruiker een order ontvangt.
De Zaak of de Zaken: Één of meerdere door de Gebruiker te leveren of geleverde roerende zaken, zijnde halfproducten die na levering nog door de Contractant of een derde gemonteerd dienen te worden.
 
1. Met inachtneming van de in deze voorwaarden of anderszins door Gebruiker gestelde beperkingen en termijnen garandeert de Gebruiker dat de door haar geleverde Zaken gedurende 24 maanden na levering of (indien dit moment eerder is) ter beschikking stelling aan Contractant, geschikt zijn voor het door de Gebruiker voorgeschreven gebruik. Deze garantie geldt uitsluitend voor de Zaak zoals die door de Gebruiker is geleverd, derhalve vóór montage of assemblage.
2. Ongeacht of een klant van de Contractant jegens de Contractant een recht op grond van een garantie of een ander recht op grond van non-conformiteit van de zaak heeft ingeroepen, kan door de Contractant jegens Gebruiker geen aanspraak gemaakt worden op een dergelijk recht of deze garantiebepalingen, of een recht tot schadevergoeding, in het geval van:
a. de niet-inachtneming door de Contractant van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel een ander dan het normaal voorziene gebruik van de zaak;
b. gebruikelijke slijtage;
c. een gebrek voortvloeiende uit gebruik van door Contractant voorgeschreven of geleverde specificaties, materialen, eisen, constructies, werkwijzen of andere voorwaarden;
d. be- en/of verwerking, reparatie, assemblage of montage van de Zaak door een ander dan de Gebruiker;
e. een door de Contractant in strijd met de eigenschappen van de zaak, zoals gecommuniceerd door de gebruiker, gedane mededeling over de eigenschappen van de Zaak;
f. een gebrek dat de Contractant kende of behoorde te kennen, dan wel een gebrek dat haar oorzaak vindt in een omstandigheid die is voorgevallen nadat de Zaak aan de Contractant is geleverd;
g. nieuw ontwikkelde Zaken waarvan geen testrapport bij de Gebruiker aanwezig is of door de Gebruiker opgesteld is;
h. de koopsom van de Zaak niet betaald is danwel de Contractant andere verplichtingen jegens Gebruiker niet is nagekomen.
3. Aanspraken onder de garantie dienen binnen 2 weken na ontdekking van het gebrek, dan wel 2 weken nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk aan de Gebruiker gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Contractant zijn aanspraken uit hoofde van de garantie verliest.
4. Indien het gebrek onder de garantie valt, en is voldaan aan de overige bepalingen uit dit artikel, zal de Gebruiker de Zaak kosteloos vervangen of, indien dit volgens haar mogelijk en wenselijk is, kosteloos repareren. Demontage van de te vervangen/repareren Zaak en montage van de nieuwe/gerepareerde Zaak, alsmede de kosten daarvoor, zijn niet inbegrepen. Dit dient voor eigen rekening en risico van Contractant te gebeuren.
5. Na reparatie of vervanging van de Zaak gaat geen nieuwe garantietermijn lopen.